Brandbestämmelser

Räddningstjänstens insatstid har betydelse. I Regelsamling för byggande - Boverkets byggregler, BBR finns under avsnitt 5 brandkrav som beskriver minimkrav på säkerhet i händelse av brand utifrån. Ytterligare brandskyddsåtgärder, utöver de krav som anges i regelsamlingen kan krävas i de fall då räddningstjänstens ingripande inte kan förväntas inom normal insatstid. Det är viktigt att byggnaden skall kunna utrymmas på avsett sätt och att brandspridning till närliggande byggnader skall kunna begränsas. Kontakta byggnadsnämnden och red ut aktuella bestämmelser. Brandförsäkringsbolaget kan också ha åsikter om hur byggnaden skall indelas och avskiljas med hänsyn till brandförsäkringspremiens storlek.

 

Krav på brandskydd i byggnader

Brandskyddstekniska åtgärder syftar främst till att förhindra personskador vid brand, men också till att begränsa skador på egendom och verksamhet. 

Ett av de regelverk som styr brandskyddet i en byggnad är Boverkets Byggregler (BBR). Informationen och kraven som vi redvisar i denna text har sin utgångspunkt i BBR och fungerar enbart som en mindre vägledning inom ämnet brandskydd. För ytterligare information se BBR. Det kan även finnas kompletterande krav t ex kan ytterligare brandskyddsåtgärder vara avtalat med byggherren, eventuellt i samråd med försäkringsgivare. 

Brandteknisk klassindelning av byggnader

Byggnader skall enligt BBR klassificeras i någon av de tre brandtekniska byggnadsklasserna Br1, Br2 eller Br3. De högsta kraven ställs på en Br1 byggnad, där byggnader med stor risk för personskada vid brand skall placeras.


 

krav pa brandskydd

brandskyddskrav tabell