Material och fukt

Fukt i material

Vatten binds mer eller mindre fast till olika byggnadsmaterial. Ur byggteknisk synpunkt hänförs vattnet (fukten) antingen till kemiskt eller fysikaliskt bundet vatten. Det kemiskt bundna kristallvattnet i gips .r s. fast fixerat att det inte h.nf.rs till begreppet fukt och behandlas inte h.r.

Gipsskivor

Gipsskivans fuktkvot vid leverans från fabriken .r s. l.g
att den saknar betydelse f.r skivornas anv.ndning. Det
.r skivornas lagring och behandling vid transport och
p. arbetsplatsen samt den milj. de anv.nds i som styr
hur h.g skivornas fuktkvot kommer att bli. Vid varaktig
RÅ .ver 90% upptar gipsskivan fukt i s.dan omfattning
att gipsskivans h.llfasthet och styvhet minskar. Gipsskivor
skall d.rf.r inte anv.ndas i milj.er d.r RÅ st.ndigt
.verstiger 80%. Perforerade produkter f.r endast
anv.ndas i normalt rumsklimat d.r RÅ inte .verstiger
70%.
Gipsputs
Gipsputs som .r obehandlad eller m.lad med genomsl.pplig
f.rg, .r fuktighetsreglerande genom att den avger
fukt n.r luftfuktigheten minskar och absorberar fukt
n.r den stiger. Gipsputs .r godk.nt som underlag till
t.tskikt och kakel i v.trum.
Aquapanel
Aquapanel .r en oorganisk cementbaserad skiva som
.r helt fuktbest.ndig och t.l de allra mest fuktbelastade
milj.er t ex simhallar och spolhallar.
Ångspärr
Ångsp.rr skall hindra eller minska fukttransport genom
diffusion och konvektion. Kallas .ven f.r diffusions-/
diffsp.rr.

BILD