Ljudbestämmelser

Byggregler

Regler för bullerskydd för en byggnad återfinns i avsnitt 7 "Bullerskydd" i BFS 2013:14, BBR 20 (ändrings-BFS) och i BFS 2011:26, BBR 19.

Den 1 juli 2013 ändrades BBR genom BFS 2013:14 (BBR 20). De ändringarna som gäller avsnitt 7 om bullerskydd har övergångsbestämmelser på ett år. Det innebär att byggherren kan välja att under ett års tid tillämpa de äldre reglerna eller de nya reglerna.

De ändringar som genomförts är bland annat att värden för ljudisolering och ljudnivåer och som motsvararar ljudklass C för bostäder i SS 25267 nu framgår direkt av reglerna. Dessutom finns det några nya akustiska begrepp samt några justeringar av värden, jämfört med vad som idag anges i standard SS 25267 för bostäder.

Standarder - ett komplement till byggregler

För ljudklassning av utrymmen i byggnader finns standarder som anger ljudkrav för olika ljudklasser (A, B, C och D). 

Ljudklass A: Ljudklassen motsvarar mycket goda ljudförhållanden. 

Ljudklass B: Ljudklassen motsvarar betydligt bättre ljudförhållanden än ljudklass C.      

Ljudklass C: Ljudklassen ger tillfredställande ljudförhållanden för en majoritet av de boende och kan tillämpas som minimikrav enligt boverkets föreskrifter.

Ljudklass D: Ljudklassen motsvarar ljudförhållanden som är avsedda att tillämpas när ljudklass C inte kan  uppnås. Det kan exempelvis gälla äldre bostäder som av säskilda skäl inte kan byggas på ett sådant  sätt att ljudklass C uppnås, t.ex i samband med varsam renovering.

För bostäder gäller svensk standard: SS 25267 utgåva 3 samt T1:2009 

För vårdlokaler, undervisningslokaler, kontorslokaler, hotell och restauranger gäller svensk standard: SS 25268:2007