Täthet

Det är av mycket stor vikt att alla anslutningar mellan skiljekonstruktioner görs absolut täta. En springa som är en millimeter bred kan släppa igenom så mycket ljud att den lägenhetsskiljande konstruktionen tappar större delen av sin ljudisolerande förmåga.

Anslutningar

Samtliga anslutningar runt en ljudisolerande byggnadsdel skall vara lufttäta. Träregel- och stålregelstommar i skivkonstruktioner tätas antingen med GT-list (gummilist) eller Akustisk tätmassa. Beroende på byggdelens ljudklass skall den tätas enkel- eller dubbelsidigt.

Ljudtätning

För att ge tillräcklig täthet där ljudisoleringen har betydelse skall anslutningar förses med akustisk tätmassa eller torr fogtätning. Vid anslutningar mellan gipsskiveväggar fås normalt tillräcklig ljudtäthet genom rätt utfört spacklingsarbete.

Akustisk tätmassa

Vid flera lagor utförs fogningen bäst i det innersta, ej synliga skivlaget. Med fogdjupet 13 mm bör fogbredden vara ca 10 mm. Vid limning kan med fördel Knauf Danogips Montagelim ersätta Akustisk tätmassa vid anslutningar.

Säkerheten för ett lufttätt montage är större med tätmassa än med gummilist, därför att gummilisten endast kan täta mot relativt små ojämnheter. 

Torr fogtätning

Denna metod utförs genom att man vid anslutningar väljer skenor typ SKT eller kompletterar SK/FSK med GT-list.

Kortslutning, läckage och tätningar

Gipsväggar och bjälklag som är dubbelkonstruktioner uppnår sina mycket goda isoleringsegenskaper mot luftljud och stegljud under förutsättning att montaget utförs så att inte de skilda delarna kommer i kontakt med varandra, “kortslutning”, via el-rör, VVS-rör, eldosor eller andra inbyggda installationer, även isolering kan kortsluta en dubbelkonstruktion. Väggar med dubbel regelstomme skall monteras med minst 10 mm mellanrum.

Genomföringar som är noggrant tätade påverkar normalt inte konstruktionens ljudisolering. Däremot kan själva röret eller kanalen överföra ljud. Detta kan ske på två sätt; 1. via rör- eller kanalvägg, 2. via det transporterade mediet, luft eller vatten.

Förbättring av ljudisoleringen kan ske på följande sätt: Inklädnad av rör eller kanal, extra vägg eller undertak, ljudfälla i kanalen eller elastisk fog runt rör eller kanal.

Anta att en vägg är 10 m2 och har ljudisolering R´w 48 dB mätt i laboratorium utan läckage.

Om denna vägg har hål eller springor erhålls följande:byggfysik tabell oppningar

Eldosor

Eldosor i en ljudisolerande vägg ger en försämring av väggens ljudisolering. Försämringen kan motverkas genom att täta runt dosorna med gipsbruk, fylla ut regelfacket med mineralull samt förskjuta installationerna så att man inte har de mitt för varandra. Dessa åtgärder kan även vara aktuella för att bibehålla brandklassningen.

byggfysik ljudtatning