Stabilitet

Allmänt om stabilitet

För stabilisering av byggnader mot vindlaster kan man utnyttja skiv- och balkverkan hos mellanbjälklag, takkonstruktion och väggar. Knauf Danogips gipsväggar används som vertikala skivelement och dito SBS-bjälklag som horisontella skivelement för stabiliseringen. Det avgörande för konstruktionens bärförmåga att motstå skjuvkrafter vid skivverkan är skivans infästning till stommen.

Skivverkan i bjälklag

Bjälklagets konstruktion kan betraktas som en hög balk med I-format tvärsnitt. C- repektive U-profiler vid vägganslutningar verkar som dragna och tryckta flänsar, medan trapetsplåten utgör balkens liv. Sammanfogning mellan trapetsplåt och C-profil är oftast dimensionerande. Dock skall skruvförbanden mellan profiler vid vägganslutning respektive skruvförbanden mellan profiler vid avväxlingar dimensioneras.

Generella bestämmelser för dimensionering

I SS-EN 1990 2.1.1 står det att läsa: ”Ett bärverk skall dimensioneras och utföras på ett sådant sätt att det under sin avsedda livslängd med erfoderlig grad av tillförlitlighet och på ett ekonomiskt sätt; motstår alla laster och annan påverkan som sannolikt kommer att uppkomma under bärverkets utförande och användning och förblir brukbar för den användning som den är avsedd för.”

statik