Knauf Fireboard - Dimensionering med F/A-beräkning

Denna beräkningsmetod används för profiltyper som saknas i de färdiga dimensioneringstabellerna samt för enkelsidig inklädnad av VKR-stål. Gäller för både pelar- och balkkonstruktioner. Naturligtvis gäller metoden även för de profiltyperna i de färdiga dimensioneringstabellerna.
 

Beräkning av F/A-värde

F/A-värdet beräknas genom att dividera Fireboardinklädnadens invändiga omkrets (F) med stålprofilens tvärsnittsarea (A) och är ett mått på brandbelastningen som den aktuella profilen utsätts för. Vid beräkning av F/A-värdet, gäller att oberoende av om skivorna monteras tätt intill konstruktionsstålet med hjälp av klammer eller skivorna monteras på plåtprofiler, skall Fireboardens invändiga omkrets beräknas som om skivorna monteras på plåtprofiler. Det betyder att oavsett montagemetod är F/A-värdet detsamma. Beräkning av F utförs enligt nedanstående tabell.
 

Beräkningsexempel

En balk HEB 240 skall kläs in på tre sidor och en pelare HEB 120 skall kläs in på 4 sidor. Brandklass är satt till R60. Dimensionerande ståltemperatur är satt till 500 °C. Vilken tjocklek på Fireboardinklädnaden krävs för de olika profilerna? I beräkningsexemplet till vänster framgår att F/A-värdet blir 81 m-1 för HEB 240 samt 180 m-1 för HEB 120. Sätter vi in dessa värden i tabellen nedan under brandklass R60 utläses att HEB 240 skall kläs med 15 mm Fireboard och HEB 120 med 20 mm Fireboard. 

knauf fireboard berakning favarde exempel

knauf fireboard berakning fvarde 

 

Knauf Fireboard - dimensionering utifrån F/A-värde och brandklass

Den erforderliga dimensionen på Fireboard-skivorna gäller för konstruktioner beräknade enligt gällande normer, kritisk ståltemperatur är 500°C.
knauf fireboard dimensionering favarde brandklass