Knauf Danogips gipsputser uppfyller kraven för våtrum

Knauf Danogips gipsputser är lämpliga som underlag för tätskikt och keramiska beklädnader och beläggningar i våtrum i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV, (tidigare namn PER:s Branschregler). I branschreglerna BBV 10:1 avsnitt 5:5 anger Byggkeramikrådet att underlag av puts skall uppfylla grundkraven i svensk standard SS-EN 13279-1:2005 utgåva 1 ”Gipsbindemedel och gipsbaserad puts - Del 1: Definitioner och krav. I standarden anges krav på bland annat initial start härdningstid böjhållfasthet, tryckhållfasthet, ythårdhet och vidhäftningshållfashet. Putsen klassificeras även med hänsyn till halten gipsbindemedel. I nedanstående tabell redovisas beteckningarna för Knauf Danogips gipsputser i enlighet med den svenska standarden.

Produkt Beteckning enl. SS-EN 13279-1:2005
MP 75L B4/50/2
Rotband B4/50/2

 

Beteckningen betyder följande: B4 = Gipsputs med lätt ballast 50 resp 20 = Start härdningstid i minuter 2 = Tryckhållfasthet i N/mm2 Knauf Danogips gipsputser MP 75 L och Rotband uppfyller även standardens krav på den högsta brandtekniska materialklassen A1 och är CE-märkta. Nämnda produkter är alltså mycket lämpliga att använda i våtrum och i enlighet med gällande branschregler.

Gipsputs i våtrum — PDF (18,4 kb)