System Innervägg

Vilken typ av skiva ska monteras ytterst vid flera olika typer av skivor?

En enkel tumregel är att placera den skiva med högst kvalitet gällande önskade egenskaper ytterst mot rummet.
Exempel
Vägg med krav på extra slagtålighet och med konstruktion av väggskivor av Normalgipsskiva Classic Board och Hårdgipsskiva Solid Board. Placera Solid Board ytterst mot rummet, då hårdgipsskiva Solid Board har bättre stöthållfasthetsegenskaper än normalgipsskiva Classic Board.

 

Kan jag limma fast gipsskivor direkt mot reglar?

Ja, använd Knauf Danogips Limsystem som är ett välbeprövat och helt igenom utprovat system med avseende på ljud, brand, statik, åldersbeständighet samt miljöinverkan. Knauf Danogips Limsystem introducerades redan år 1999 som ett nytt montagesystem för gipsskivor i Sverige. Samtliga Knauf Danogips kartongklädda vägg-gipsskivor samt den glasfiberklädda, oorganiska väggskivan Humidboard 2.0 är godkända att limmas direkt mot stål eller träreglar med Knauf Danogips Montagelim Stål & Trä. Förutom förbättrad arbetsmiljö och ergonomi genom mindre skruvning leder en limmad väggkonstruktion till en ökad stabilitet och möjlighet för högre vägghöjder.

Läs mer om Knauf Danogips Limsystem, montering och limåtgång på http://byggsystem.knaufdanogips.se/mounting/m_partitions/boards/limning.html

 

Hur monterar jag en gipsskiva mot en befintlig massiv vägg?

Beroende på utrymme och krav på ljudisolering monteras gipsskivan antingen direkt mot befintlig vägg eller så byggs en stomme upp för fastsättning av gipsskivan.

Diktan mot massiv vägg Vid så liten påbyggnad som möjligt och när konstruktionen inte är i behov av en mycket förbättrad ljudisolering monteras gipsskivan mot den befintliga massiva väggen med Knauf Danogips monteringsgipsbruk Knauf Perlfix. Den befintliga väggen kan utgöras av betong, tegel, lättbetong och liknande. Vid behov av installationsutrymme bakom gipsskiveväggen och något högre ljudisolering monteras Knauf Danogips Sekundärprofil (bygger 25 mm) i den befintliga väggen och därefter monteras 2 eller 3 skivlag.

Separat stålstomme vid högre ljudkrav Önskas högre ljudisolering byggs en separat stålstomme av Multireglar MR och stålskenor SKP/SKT ca 10-15 mm från befintlig vägg. Hålrummet mellan reglarna fylls med mineralull och väggsida som vetter ut mot rummet bekläds med 2 eller 3 skivlag.

 

Vilken skiva ska jag använda i våtrumsvägg?

Skivval i våtzon 1 I våtzon 1 rekommenderas alltid i första hand den robusta, fukttåliga och formstabila Aquapanel Indoor. I andra hand, i mindre frekventa våtutrymmen t.ex. bostäder, kan även den gipsbaserade skivan Humidboard 2.0 användas.

Skivval i våtzon 2 BBV 10:1 godtar användning av av kartongklädda gipsskivor (Classic Board) i våtzon 2. Knauf Danogips rekommendation är dock att alltid använda oorganiska våtrumsskivor i hela våtutrymmet (d.v.s. inklusive våtzon 2). I första hand bör Aquapanel Indoor användas, i andra hand den gipsbaserade (utan kartong) Humidboard 2.0. Skälet till detta är att säkerställa en optimal fuktsäker konstruktion samt att göra utrymmet mer flexibelt för framtida verksamhetsförändringar med eventuellt högre våtrumskrav eller flyttning av dusch zon. Om Classic Board ändå används i våtzon 2 bör alltid tätskiktssystem av folietyp VTvF användas. Classic Board skall alltid sättas i dubbla skivlag för att erhålla tillräcklig stabilitet för kaklade konstruktioner.

 

Hur fästs stålregel mot stålskena?

Reglar och skenor i väggstomme av stål sätts samman med hjälp av Fixertång eller med montageskruv.

 

Vilken skena ska jag använda tillsammans med Multiregel MR?

För väggar i System Multiregel används Multireglar MR tillsammans med SK eller SKP/SKT beroende på väggens ljudkrav.

 

Vilken skena ska jag använda (SKP/SKT)?

Säkerheten för ett lufttätt montage är större med tätmassa än med gummilist, därför att gummilisten endast kan täta mot relativt små ojämnheter. Därför rekommenderar  Knauf Danogips i första hand SKP före SKT. För ytterligare information om när SKP/SKT ska användas se länk http://byggsystem.knaufdanogips.se/mounting/m_partitions/seal/index.html

 

Hur hög vägg kan byggas med lätta stålreglar?

För Multireglar MR kan i normala fall vägghöjder upp till 7,0 m utföras. För Förstärkningsreglar FR kan i normala fall vägghöjder upp till 8,0 m utföras. Maximal vägghöjd för specifik väggkonstruktion är beronde av t.ex. regeldimension, regelavstånd, skivor på en eller två väggsidor och antal skivlag. För information om max vägghöjder för olika väggtyper se: System Multiregel MR (pdf / 10 sidor / 8 MB) System Förstärkningsregel FR (pdf / 8 sidor / 6MB) Vid behov av högre vägghöjder kontakta Knauf Danogips.

Knauf Danogips maximala vägghöjder är, om inget annat anges, beräknade utifrån ett utböjningskrav pa L/300 vid en horisontell linjelast pa 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vid invändig vindlast kontakta Knauf Danogips för information om maximal vägghöjd och utförande.

 

Vilken typ av mineralull ska användas i innerväggen (glasull eller stenull)?

Om inget annat anges kan antingen glasull eller stenull användas. När det är specifika krav för att uppfylla ett specifikt redovisat brandkrav finns alltid mineralullskrav nämnt. Exempelvis "För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C."

 

Var i väggkonstruktionen ska inbrottsskyddet (stålplåten) placeras?

Stålplåt skall i första hand monteras på väggens insida då de starkaste skiktet i konstruktionen skall vara innerst mot lokalen (inbrottsskyddet på icke angreppssidan). Vid montage av stålplåt mellan två gipsskivor kan stommen utgöras av Förstärkningsreglar FR alternativt Multireglar MR. Vid montage av stålplåt direkt mot regelstommen skall alltid Förstärkningsregel FR användas. Vid t ex lägenhetsskiljande väggar med dubbel regelstomme monteras stålplåten på insidan av den ena stommen, som skall vara av typ FR (den icke stålplåtsklädda stommen kan vara av typ MR). Angreppet kan ju här komma från båda hållen och skyddet bör följaktligen ligga i mitten.

 

Vilken skruv ska användas till Secura Board (brandskyddsskiva)?

Använd Knauf Danogips skruv Base, Base+ eller Base W. Det är en skruv som är speciellt framtagen för våra standardgipsskivor men som även fungerar utmärkt till brandskyddsskiva Secura Board. Skruven har dubbelskalle som ökar trycket på skivan samt förhindrar att skivans kartong rivs sönder. Skruv Base används för montering mot stålprofil upp till max 1 mm godstjocklek. Skruv Base+ används för montering mot stålprofil upp till max 2,5 mm godstjocklek. Skruv Base W används för montering mot träregel.

 

Vilken skruv ska användas till Knauf Safeboard (strålskyddsskiva)?

Knauf Danogips skruv Cresco. Cresco är en specialskruv för hårda gipsskivor. Skruven kan användas både mot stålprofil (max 1 mm) och träregel. Skruvens konstruktion med reversgängor tar bort tillräckligt med gips för att huvudet ska få en perfekt försänkning i gipsskivan.

 

Har Knauf Danogips speciella skivor för invändiga fönstersmygar?

Ja, produkten heter Knauf Danogips Format Sågad, DFS 18. DFS 18 är en 18 mm formatsågad gipsskiva (raka skurna kanter) som är mycket lämplig att använda istället för 2 skivlag av 13 mm normalgipsskiva vid utförande av invändiga fönstersmygar.

TABELL

 

Kan jag använda en 9mm vindskyddsskiva inomhus?

Vindskyddsskiva Clima Board är en kartongklädd gipsskiva med vaxbehandlad kartong för väderexponering under byggnadstiden samt för en extra säkerhet mot inträngande regnvatten bakom fasadmaterialet. Med hänsyn till den vaxade kartongen rekommenderas inte någon ytbehandling av skivan.

 

Vad menas med boxad regel?

Det är stålreglar som skarvas ihop genom att skjuta/snäppa dem i varandra så att de bildar en box. Stålreglar med asymmetriska tvärsnitt (olika flänsbredd) kan lätt skarvas ihop genom ”boxning”. Boxningsmetoden utförs som skarvmetod istället för att skarva ihop reglarna liv mot liv (rygg mot rygg). Som huvudregel används reglar i hel längd men om det är nödvändigt att skarva reglar skall regel skarvas/boxas enligt figur. Skarvarna ska vara förskjutna från regel till regel (d.v.s. reglar intill varandra ska inte ha skarvarna på lika höjd/samma ställe). TABELL + BILD

 

Vad heter Knauf Danogips ljudregel?

Knauf Danogips har ingen specifik ljudregel utan istället ett unikt system som kombinerar ljudregelns goda ljudegenskaper med standardregelns låga pris. Systemet heter Multiregel och regeltypen heter Multiregel MR. Att kunna ersätta ljudregel- och standardregeltyperna med ett enda system resulterar i stora projekterings- och produktionsfördelar tack vare att antalet väggtyper och ingående produkter blir färre. Dessutom spar man dyrbar yta tack vare tunnare vaggar, i flera fall också med mindre mängd mineralull än tidigare.

 

 

När ska förstärkningsreglar användas?

För t ex höga väggar, väggar med extra höga stabilitetskrav/bärande väggar, infästning av tunga dörrar samt ovanför glaspartier i exempelvis korridorväggar. Ett annat användningsområde är att stärka upp regelstommen vid tyngre dynamisk infästning. Systemet kan också med fördel användas i högre väggar när man av platsskäl vill gå ner i profildimension jämfört med System Multiregel förutsatt att ljudkrav uppfylls. Beakta att Förstärkningsregeln har sämre ljudegenskaper p.g.a. grövre plåttjocklek. Förstärkningsregeln har normalt 1,2 mm profiltjocklek men om behov (t ex extrema höjd- och stabilitetskrav) föreligger kan regeln erhållas i grövre godstjocklekar alternativt regelavståndet krympas till s 300 mm. Kontakta Knauf Danogips för ytterligare information.

 

Vad bör jag tänka på vid montering av förstärkningsreglar?

Man bör betänka att dessa profiler ej går att kapa i en profilkap. Lämplig tillkapning görs med vinkelslip eller motsvarande (planera för hett arbete). Förväntas mycket tillkapning kan regeln, liksom samtliga övriga Knauf Danogips profiler, med fördel beställas i speciallängd. Förstärkningsregel har normalt 1,2 mm profiltjocklek så p.g.a. den större godstjockleken skall självborrande skruv användas vid montaget. Knauf Danogips rekommenderar därför att Knauf Danogips Limsystem används vid montering av System Förstärkningsregel. På detta sätt minskas mängden skruv markant vilket ger bättre enhetstider samt förbättrad ergonomi. Det är möjligt att boxa förstärkningsreglar men man ska beakta den större godstjockleken, normalt 1,2 mm vilket ger 2,4 mm vid boxning.

 

När används träregelstomme i innerväggar istället för stålregelstomme?

Det kan ibland vara praktiskt att använda träreglar i innerväggar. Exempel på användningsområden är i bärande konstruktioner, karmomfattningar för dörrar (även tyngre) samt mer allmänt i privatbostäder då trä är enkelt att bearbeta och montera med vanliga verktyg. Vid montering av skivor mot träregelstomme tänk på att Knauf Danogips Limsystem fungerar utmärkt ihop med träreglar. Följ Knauf Danogips anvisningar. Att beakta vid val av träregelstomme Trä är ett organiskt material och därmed fukt- och rörelsekänsligt. Vid högre väggar kan som följd av detta ibland också vridning av reglarna vara ett problem. Detta sätter den praktiska maximala höjden för väggarna snarare än stabiliteten. Vidare rekommenderar Knauf Danogips restriktiv användning av träregelstomme i våtutrymmen och att helt undvika träregelstomme i väggar mellan två våtutrymmen då innesluten fukt mellan tätskikten kan orsaka mikrobiell påväxt i konstruktionen. Dessutom har träreglar sämre ljudegenskaper än stålreglar och resulterar sålunda i de flesta fall i tjockare och mer omfattande väggkonstruktioner. Slutligen är det också viktigt att träreglarna är erforderligt nertorkade, rikthyvlade och raka. Träregel under skarv mellan skivor skall vara minst 45 mm bred.

 

Vilket spackel ska användas till strålskyddsskiva Knauf Safeboard?

Knauf Safeboard spackel måste användas för en fungerande strålskärmning. Alla skivskarvar av Knauf Safeboard ska spacklas med Knauf Safeboard Spackel. Detta gäller oberoende av var i skivkonstruktionen som skivorna är placerade, det vill säga även inre skivlag med Knauf Safeboard skivor ska vara spacklade. Även anslutningar mot andra byggnadsdelar samt vägghörn ska tätas med Knauf Safeboard Spackel. Se ytterligare information under Spackling och Konstruktionsdetaljer i länk: http://byggsystem.knaufdanogips.se/mounting/safeboard/index.html

 

Vilken skiva ska jag använda som strålskyddsskiva?

Knauf Safeboard om det gäller röntgenstrålning. Knauf Danogips har tagit fram en strålskyddsskiva som är lätt och följsam att hantera samtidigt som den skonar miljön. Ett perfekt alternativ till tung betong och bly, när det gäller skydd mot joniserande strålning. Knauf Safeboard lämpar sig såväl i röntgenrum på sjukhus och läkarpraktiker som hos tandläkare, veterinärer eller annan plats där det krävs avskärmande material. Skivan innehåller bland annat bariumsulfat som är ett fullgott alternativ till bly. Gipsskivor med blyplåtskaschering är en svårarbetad och förhållandevis dyr lösning, med miljöpåverkan. Bly är klassat som en miljöfarlig tungmetall medan Safeboard-skivan hanteras som en normalgipsskiva och har således minimal miljöbelastning. I konstruktionslösningen för Knauf Safeboard ingår också Knauf Safeboard-spackel, en gipsspackelmassa speciellt framtagen för ändamålet – ett effektivt strålskydd.

Ytterligare information om Knauf Safeboard: http://byggsystem.knaufdanogips.se/products/boards/gypsum/safeboard/index.html

 

Vilken väggskiva ska vi använda när det behövs en förstärkning för slag och stötar?

Av olika skäl kan det ställas förhöjda krav på inneväggars slagtålighet. Exempel på detta kan vara lager, förråd, verkstäder, bagagerum, soprum och liknande. Även i vissa korridorer och trapphus där väggar utförs som lättkonstruktioner kan dessa behov finnas. Främst gäller detta offentliga miljöer såsom sjukhus, skolor och hotell där väggarna i allmänhet utsätts för mycket slagpåkänning men även vanliga bostadstrapphus kan med fördel förstärkas för t ex påkörning av cyklar samt eventuella slag och stötar i samband med in- och utflyttning.

Tänk även på att förutom att förstärka väggen genom att använda hårdare skivor kan skyddet dessutom kompletteras med utanpåliggande påkörningsskydd och hörnförstärkningar i främst plåt eller trä.

Knauf Danogips har två skivalternativ för att förstärka innerväggars slagtålighet:
Solid Board Vid mer begränsade krav används den hårda gipsskivan, Solid Board. Denna skiva har högre densitet och glasfiberarmering och klarar därför betydligt större åverkansgrad än normalgipsskivor. Exempel på vanliga användningsområden är lager och förråd, korridorer i skolor och hotell samt i bostadstrapphus.
Aquapanel Indoor Föreligger stora krav på slagtålighet finns Aquapanel Indoor att tillgå. Denna skiva är cementbaserad samt ytarmerad med glasfibernät vilket gör skivan extremt robust samt lämpad för mycket.

 

Vilken skiva ska vi använda för väggar med mycket höga krav på ytsläthet?

Knauf Danogips Surface Board. Det är en skiva som har samtliga kanter försänkta vilket skapar mycket goda förutsättningar för ett gott målningsresultat. Vid förhöjda krav på ytsläthet för väggar (AMA Hus 08 QV4) bör Knauf Danogips Surface Board användas som yttersta skivlag. Fyra försänkta kanter med spackling och pappersremsa i samtliga skarvar minimerar risken för sprickor samt innebär ett mycket bra underlag för målning där skuggbildningar minimeras. Surface Board har samma goda ljud- och brandegenskaper som normalgipsskivan Classic Board varför ljud- och brandgranar för Classic Board även gäller för Surface Board.

 

Vad menas med sicksack-stomme?

Det är en regelstomme för vägg som utförs genom att reglarna placeras förskjutna i tak- och golvskenan. Regeldimensionen är mindre än skenans bredd (t.ex. 70 mm regel i 120 mm skena) så att en av regelns flänsar är fri (d.v.s. ingen infästning av skiva). Reglarna placeras med aktuellt centrumavstånd på varje väggsida, t.ex. 450 mm (vilket ger ett avstånd på 225 mm från regel till regel om ingen hänsyn tas till vilken väggsida som regeln är placerad på).

BILD

 

Vad menas med blyekvivalens?

Blyekvivalens är den blytjocklek som tjockleken hos ett visst material motsvarar, med avseende på den strålningsdämpning som erhålls vid en viss nominell rörspänning. Exempel Om 1 skivlag av Knauf Safeboard med skivtjocklek 12,5 mm har blyekvivalens 0,70 innebär detta att 1 skivlag av Knauf Safeboard vid aktuell nominell rörspänning motsvarar 0,70 mm bly.

 

end faq

faq innervagg