Hantering av syntetfiberklädda gipsskivor  

Våra gipsskivor med syntetfiberväv är oorganiska och utgör ingen grogrund för mögel. Däremot krävs rätt hantering, transportering och lagring för att inte bygga in fukt och för att skivorna inte ska deformeras. Följ våra anvisningar under detta avsnitt och vår information i produktblad och montageanvisningar för en kvalitativ konstruktion.

Knauf Danogips syntetfiberklädda skivor är som följer:
  • Humidboard 2.0
  • Weatherboard 2.0
  • Fireboard  
Transporter  
Allmänt  

Bestäm intransport- och hanteringssystem både för primärtransport och kompletterande materialtransport. Se till att placera skivorna så nära bearbetnings- och monteringsstället som möjligt för att undvika onödig manuell transport. Skivorna har en syntetfiberklädd yta. Lyft skivorna från paketet istället för att dra, annars finns det risk för onödig dammbildning. Hantera skivorna så att hörn och kanter inte skadas.        

Transport till byggplats  

Transporter ska utföras med täckta bilar så att skivorna är torra efter transporten oavsett väderförhållanden. Knauf Danogips syntetfiberklädda gipsskivor är normalt försedda med transportemballage i form av plast och en skyddande skiva i topp och botten. Denna plast är ej avsedd att vara väderskyddande.  

Lastning och lossning  

Om lastning eller lossning sker vid regnväder ska detta utföras så att skivorna utsätts för minimalt regn.  

Tänk på att:  

  •  Ej låta paketen stå ute  
  •  Skapa provisorisk täckning under truck - eller krantransport mellan bil och lager  
  •  Göra uppehåll i lastning/lossning vid kraftig nederbörd

De små regnmängder som skivorna ändå utsätts för kan torka utan speciella åtgärder i lager eller i byggnad.  

Intransport  

Se Förvaring och transport  

 
Bearbetning  
Allmänt  

Skivorna är lätta att kapa. Skär igenom syntetfiberväven på framsidan med en gipskniv. Använd gärna vår gipsvinkel som hjälpmedel. Knäck därefter skivan över en skarp kant och skär igenom syntetfiberväven på baksidan.  

Utskärningar vid öppningar utförs med en fintandad såg. Använd dock alltid en kniv till det långa snittet. Hål utförs med cirkelskärare eller sticksåg innan skivan monteras. Ska smala remsor skäras bort är det enklast att använda vår Kantskärare. Ett specialverktyg som skär igenom syntetfiberväven på skivans fram- och baksida på en och samma gång.  

Arbetsmiljö  

Använd upplagsbockar, en skivvagn som kan fungera som arbetsbord eller annat lämpligt bord där du får en arbetshöjd som känns bekväm.  

Använd rekommenderade verktyg och hjälpmedel och se till att dessa är effektiva, t.ex. att knivar är vassa. Skivorna har en yta av syntetfiberväv som kan verka irriterande vid hudkontakt. Handskar rekommenderas därför vid hantering av skivorna. Det kan även vid behov vara lämpligt med tät klädsel. Olika personer har dock olika känslighet för hudkontakt med syntetfiberbaserade material och det är därför av stor vikt att individuellt pröva sig fram till lämpligt personligt skydd. Damm kan uppstå vid bearbetning av skivorna. Detta gäller främst vid mekanisk bearbetning. För en bra arbetsmiljö är det bästa sättet att se till att dammet tas om hand redan vid källan. Använd t.ex. verktyg som har anslutning till dammutsug eller en arbetsplats med punktventilation. Åtgärder av denna typ är även ett effektivt sätt att förhindra att dammet sprids vidare på arbetsplatsen. Men när det inte är tekniskt möjligt att hålla halten damm på godtagbar nivå ska andningsskydd med filter klass P2 användas. Vid städning av arbetsplatsen och då det förekommer damm rekommenderar vi dammsugning för att förhindra att dammet sprids vidare. För mer information om arbetsmiljö och personlig skyddsutrustning går att finna på Arbetsmiljöverket, www.av.se:

AFS 2004:1  

 
Åtgärd vid skada  

Se Reparationer  

Fuktskada  

Generellt gäller att skivor som är fuktiga eller våta har nedsatt mekanisk hållfasthet. Skivor som blivit tillfälligt nedblötta i måttlig omfattning kan användas om de torkas enligt beskrivning nedan. Observera dock att mycket våta skivor ska kasseras.  

Skivor som blivit tillfälligt nedblötta i måttlig omfattning  

Ett sätt att torka skivorna kan vara att montera dem på en innervägg. Skivorna monteras då på väggens ena sida och endast i ett skivlag. Sedan skivorna torkat kan väggen byggas färdigt. Innan skivorna torkat har de nedsatt mekanisk hållfasthet och ska hanteras med hänsyn till detta. Spackling och ytbehandling får inte påbörjas förrän skivorna är torra. Tänk även på att innan torkade skivor byggs in alternativt konstruktionerna färdigställs så måste man kontrollera att inte skivorna tagit skada av nedblötningen i form av t.ex. deformationer. Om skivorna ligger i skivpaket och endast utsatts för lite vatten och torkförhållande är goda kan skivorna tillåtas torka i paketet. Om paketet utsatts för mer vatten eller torkförhållande är mindre goda måste paketet delas och skivorna torka individuellt. Förvara skivorna plant eller montera dem på en innervägg enligt anvisningar ovan.

Lagring  
Allmänt  

Tiden mellan leverans och montage av byggskivor kan ofta vara ett par månader. Under denna tid förvaras skivorna på en plats där andra arbeten måste utföras. Se till att skivorna skyddas mot fukt och åverkan och att de är placerade på ett plant underlag av ströer med högst 600 mm avstånd.   

Lagring inomhus

Lagring inomhus i t.ex. uppvärmda utrymmen eller normala kallager rekommenderas.  

Lagring utomhus  

Kortvarig mellanlagring av torra skivor kan ske under presenning på hårdgjord yta. Regnvatten får ej samlas under paketen. Presenningarna ska ordnas enligt anvisningarna så att markfukt kan torka ut. Lagring under presenning på icke hårdgjord yta (t.ex. vanlig mark) ska undvikas. Om det ändå måste göras ska åtgärder vidtas så att paketen skyddas mot markfukt och mot kontakt med marken.  

Lagring i icke-färdig byggnad  

Skivorna ska lagras på ett sådant sätt att de inte utsätts för fritt vatten. Uttorkningen av byggfukt från t.ex. betong måste styras. Om byggnaden är tillräckligt ventilerad är det inga problem. I tät byggnad behöver normalt styrd ventilation eller avfuktning ordnas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bearbetning
Skär genom kartongen på framsidan.
Knäck skivan och skär sedan igenom kartongen på baksidan.
Vid vinkelsnitt: Använd gipssåg til det korta snittet och kniven till det långa.
bearbetning med verktyg
Använd kantskärare till smala bitar.
Hål gör man med sticksåg eller dosfräs.
I skarvar som ska spacklas måste skivornas kortkanter och skurna kanter fasas av före montaget. Använd kniv, fashyvel, rasp eller sandpapper — eller montera skivorna med 2 -3 mm springa.

 

bock vagn
K50 Upplagsbock och Transportvagn