Step Board  

Vår golvskiva i gips, Step Board, är en 12,5 mm tryckfast gipsskiva speciellt utvecklad för att kunna klara de påfrestningar som den utsätts för som undergolv. Step Board är lämplig för de flesta typer av underlag och golvbeläggningar. Golvskivan används i bostäder, kontor, skolor, hotell och andra lokaler där ej större punktlaster förekommer. Skivan är formstabil, enkel att hantera och montera och kan användas både vid nybyggnad och renovering. Beroende på underlag läggs golvskiva i ett lag eller som flytande undergolv i två skivlag. Om man använder olika skivtyper i en tvålags-konstruktion är det viktigt att golvskivan alltid ligger överst.

Skivan består av en glasfiberarmerad gipskärna mellan två lager extra stark kartong. Golvskivan har rak kant utan försänkning och dess format, vikt och styrka skiljer sig från vanliga gipsskivor för väggar och tak.  

Användningsområden 

Step Board är avsedd som underlag för parkett, golvplattor, heltäckningsmattor, vinyl- eller linoleumgolv, klinker med mera. För tunna material är det viktigast att underlaget rör sig så lite som möjligt. Detta krav uppfylls med Step Board.

1. Vid renovering av trägolv används golvskivan ofta för att plana ut ojämnheter i golvet. Oftast räcker det med ett lag.

2. Till flytande golv skall två lag Step Board användas – en lösning som bl.a. ger bättre ljuddämpning än med ett lag. Det krävs ett fast underlag av t.ex. golvbrädor, spån- eller plywoodskivor.  

3. Ännu bättre ljuddämpning får man med två lag Step Board på ett isolerande lager. Det ökar samtidigt värmeisoleringen, och lösningen kan användas på alla hårda underlag. På golv som kan komma att utsättas för belastning av tungt rullande material bör man söka andra lösningar. Detsamma gäller ytor som utsätts för kontinuerlig rullstolsbelastning.

Hantering och lagring 

För att skivorna skall kunna hålla sig raka och plana under transport och lagring levereras Step Board alltid på pall från fabrik. 

Om skivorna måste lastas om är det viktigt att placera dem på ett helt plant underlag. För skivor som skall användas till flytande golv är det speciellt viktigt att undvika deformation under lagringen. 

Om lagringen sker utomhus måste skivorna täckas över så att de inte utsätts för regn eller vattenstänk. 

Se också vidare under Montage/Hantering/Kartongklädda gipsskivor

Förberedelser  

För golvläggning i samband med nybyggnation måste underlaget vara plant och rent från damm och smuts.  

Mindre ojämnheter på befintligt golv kan jämnas ut genom att lägga in lumppapp eller liknande. Vid större ojämnheter måste golvet jämnas ut med golvspackel.

Vid renovering krävs det ytterligare förberedelser. Existerande golvbeläggning, heltäckningsmatta eller liknande skall tas bort. Undersök om avståndet från dörrunderkanter till ovankant av färdigt golv är minst 10 mm, annars måste dörrarna höjas. Ta bort alla golvlister, golvsocklarna kan däremot sitta kvar.  

Om golvet skall isoleras med cellplast- eller isoleringsskivor måste alla lister tas bort.

Rengöring och avfettning skall göras före läggning av golvskivorna.  

Kapning och tillpassning  

Step Board har raka och exakta kanter för att man skall kunna montera dem tätt mot varandra. Tillpassningen gör man med fintandad såg för att få kanterna att bli så exakta som möjligt.

Montage

Skruvning av översta laget gipsskivor bör undvikas. Knauf Danogips Golvlim stryks så flödigt på både lång- och kortkanter att limmet trycks upp ur fogarna när golvskivorna pressas samman. Överflödigt lim torkas bort med fuktig trasa. Golvskivorna bör fixeras med tyngder eller skruv tills limmet torkat.  

Step Board skruvas med maskin som har reducerat varvtal. Skruv skall vara av typ Cresco F, avsedd för golvgipsskiva, 32 mm för enkelt skivlag eller 42 mm vid dubbla skivlag Step Board.  

På spånskiva

På cellplast

På Platonmatta

På TRP-plåt

På träunderlag

Åtgångstal

Limåtgång Knauf Danogips Golvlim: Vid ett lag hellimning åtgår ca 0,4 l/m2 

Ytbehandling

Om ytbeläggningen är parkett eller heltäckningsmatta räcker det att spackla eventuella hål och skador som uppstått under montaget.

Om man avser att lägga en tunn beläggning på gipsskivorna måste man göra en mycket noggrann punkt- och skarvspackling med golvspackel. Lagningar och skarvar måste slipas och allt slipdamm tas bort innan beläggningen monteras. Om golvet är utsatt för släpljus bör hela golvet bredspacklas och slipas före mattläggning.

Step Board med tunna ytbeläggningar klarar de belastningar som normalt förekommer i bostäder och kontor. Underlagets styvhet inverkar på möjligheterna till ett långvarigt gott resultat. Styvheten (svikten) bedöms från fall till fall. Golvet måste vara så plant att skivorna ej knäcks.

I arbetslokaler eller där golvet utsätts för hjulbelastning skall golvskivorna grundas med Knauf Golvprimer 431 samt spacklas med min. 2 mm golvspackelmassa Knauf F 415.

Då speciellt höga krav ställs på undergolvet som t.ex. läggning av kakel och klinkers, rekommenderas först en primer t ex Knauf Danogips Golvprimer 431, vilken utföres enligt bruksanvisning för aktuell typ av golvspackel. På detta sätt undviks för snabb uttorkning av kakelfixet.

OBS! Till flytande golv skall man inte använda flytspackel av självplanande typ. Det kan skapa spänningar som orsakar sprickor och ojämn yta.