Dubbel regelstomme, dubbla skivlag

Gäller för stål- och träreglar.
Föreskriven vägg ska utföras med minst 70 mm regelstomme och uppfylla och utföras enligt anvisningar för brandklass EI 60.

 

För att undvika ljudöverföring mellan ömse sidor av väggen ersätts skivfästen med regelfäste för stål eller trä.

Eldosor dubbelstomme EI 60


Anmärkning: Lägenhetsskiljande väggar eller väggar med höga ljudkrav bör inte ha eldosor. Eldosor tillåts inte i väggar med sekretesskrav.

 

Eldosor placering

 

Eldosor som monteras i brandklassade regelväggar och som inte är fullisolerade kräver särskilda åtgärder. I sidled fylls regelfacket och i höjdled (över och under) ska isoleringen täcka dosorna med minst 300 mm. Isoleringen avgränsas och fasthålls av regelkortling. Om avstånd mellan dosa och anslutande golv eller tak är mindre än 300 mm godtas en mindre täckande isoleringsmängd.

Isolering: Minst 70 mm isolering typ A1, densitet minst 28 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C samt ha ett övermått på 5-10 mm.