Montageanvisning stomme med enkel träläkt

 

Efter att ha kontrollerat att vindskyddet är monterat enligt tillverkarens anvisningar så monteras Knauf Danogips Musband för att förhindra att skadedjur tar sig upp i den ventilerade luftspalten.

 

Montera därefter 28x70 mm träläkt utanpå vindskyddsskivan. Träläkten fästs i den befintliga väggstommen med ett maximalt centrumavstånd på s600 mm. Träläkten spikas enligt tabell. Runt fönstren spikas en ram med 28x70 mm träläkt. Träläkt under fönster ska inte gå ända upp till fönsterramen utan ska sluta ca 150 mm under fönsterramens nedre kant för att säkerställa ventilationen av väggdelen under fönstret (se bild längre ned).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid oventilerade fönster- och dörröppningar monteras en snedställd plåtprofil över öppningen som kan leda bort eventuell fukt. Vinkelproilens dimension anpassas efter läktens tjocklek.

 

I de fall vindskyddsfolie använts som vindskydd ska alla anslutningar mellan plåt och vindskydd tätas med godkänd tätningstejp t ex T-Flex från T-Emballage, se principskiss/ detaljritning: K.P F 11 70.

 

Plåtprofilens vinkel bör vara minst 95˚ och luta ut mot Aquapanel Outdoor-skivans baksida så att eventuell fukt leds bort från vindskyddsskivan och ut förbi öppningen.

 

Plåtprofilens anslutning mot vindskyddsskivan tätas i överkant med godkänd fogmassa t ex Tremco Butylfog eller Bostik Multifog 2640 alternativt tejpas med godkänd tätningstejp t ex T-Flex från T-Emballage.

 

Om en obruten vägglängd/vägghöjd överstiger 15 m ska en vertikal/horisontell rörelsefog göras. Se detaljritningar för vertikal och horisontell rörelsefog samt rörelsefog i hörn. Vertikala rörelsefogar görs ur estetiskt hänseende med fördel bakom stuprör.

 

Profiltyp Spiktyp för montage
Knauf Danogips Musband   Varmförzinkad pappspik >20mm

22x70 träläkt 
28x70 träläkt

Varmförzinkad spik 3,4x100mm
Dubbla spik max s600

Securo FB Hålrumsventil Skruv korrosionsklass C4 >30mm
VHU 27/21 Skruv korrosionsklass C4 >30mm
Plåtbleck och andra utvändiga plåtar   skruv rostfritt stål 1.430 enl. SS-EN 10088-3:2005

 

Detaljritningar i DWG- och PDF-format finns att ladda ner.                              

s36 img 01

s36 img 02

Runt fönstren spikas en ram med 28x70mm träläktoch eventuellt monteras en snedställd plåtprofil över fönstren som kan leda bort ev fukt. Plåtprofilen tätas med godkänd fogmassa Tremco Butylfog, Bostic Multifog 2640 eller med tätningstejp Knauf W tape.

 

s37 img 01